F – I

Gudrie aģenti – dēvēti arī par individuālajiem meklēšanas aģentiem vai personalizētajiem meklēšanas aģentiem, ir tādas programmas, kas sagrupē informāciju, balstoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. Individuālo lietotāju veiktajiem regulārajiem meklējumiem tie ļauj piemērot meklēšanas uzstādījumus un automātiski iegūt informāciju.

Ietekmes faktors (JIF – journal impact factor) – vidējais rādītājs, kurš parāda žurnāla citēšanas biežumu pēdējā gada laikā. Aprēķina dalot atsauču skaitu, kas dotas uz žurnāla publicētajiem rakstiem noteiktā laika periodā ar rakstu skaitu, kas žurnālā publicēts šajā laika periodā.

Informācijas resursi – dažādu dokumentu veidi, kas pieejami bibliotēkā (piemēram, grāmatas, žurnāli, kompaktdiski u.c.).

Informācijas zāle – telpa bibliotēkā, kuru bibliotēkas lietotāji apmeklē, lai atrastu informāciju par sev interesējošām medicīnas tēmām un bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, izmantojot bibliotēkas elektronisko katalogu, kartīšu katalogus, uzziņu krājumu, internetu un citus bibliotēkas krājumā esošos resursus, kā arī saņemot bibliogrāfu konsultācijas.

Informācijpratība – spēja atrast, atlasīt, novērtēt, pārvaldīt un izmantot informāciju atbilstoši savām vajadzībām.

Internets – savstarpēji saslēgtu datortīklu sistēma, ar kuras starpniecību tiek pārraidīta informācija no viena datora uz citiem. Internets nodrošina iespēju sazināties, nosūtīt un saņemt informāciju.

Inventāra numurs – unikāls numurs, kuru piešķir katrai bibliotēkas grāmatai, žurnālam un citiem tās krājuma dokumentiem.

IP adrese – ar tīklu saistīta datora fiziskā adrese. Tā sastāv no četrām ciparu kombinācijām, kas viena no otras atdalītas ar punktu (piem., 123.456.78.9).

ISBN – starptautiski akceptēts unikāls apzīmējums grāmatas reģistrēšanai un identificēšanai.

ISSN – starptautiski akceptēts unikāls apzīmējums seriālo izdevumu reģistrēšanai un identificēšanai.

Izsniegums –bibliotēkas lietotājam īslaicīgi izsniegtie iespieddarbi, kas jāatgriež atpakaļ noteiktā termiņā.


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.